Algemene voorwaarden

Artikel 1: Aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverlening

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en dienstverleningen waarbij CleverWise Consultancy diensten en/of goederen van welke aard dan ook levert. Ook indien deze niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zijn.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met CleverWise Consultancy voor de uitvoering waarbij derden zijn betrokken.
 3. Een exemplaar van deze voorwaarden heeft de opdrachtgever vóór of bij het sluiten van een overeenkomst ter inzage gekregen. Bij offertes worden deze voorwaarden bijgevoegd. Ook zijn deze voorwaarden altijd opvraagbaar of in te zien via de website www.cleverwise.nl.
 4. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is genoemd.
 5. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door CleverWise Consultancy uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 6. Een overeenkomst komt tot stand hetzij door ondertekening van de offerte door beide partijen, hetzij door ondertekening van een offerte door de opdrachtgever, hetzij door online akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

Artikel 2: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven (bijvoorbeeld ziekte) en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, houdt CleverWise Consultancy zich het recht voor de overeengekomen werkzaamheden door een derde te laten verrichten.
 2. De overeengekomen werkzaamheden worden naar eigen inzicht door CleverWise Consultancy verricht. CleverWise Consultancy heeft het recht om tijdstip en tijdsduur van de werkzaamheden naar eigen inzicht vast te stellen en in te delen.
 3. CleverWise Consultancy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als CleverWise Consultancy uitgaat van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan CleverWise Consultancy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. De opdrachtgever machtigt CleverWise Consultancy om namens haar op te treden, voorzover dit logischerwijze past in de opdracht zoals omschreven in de offerte.
 6. Onverminderd hetgeen hierboven in artikel 1 lid 6 en artikel 2 lid 1 is vermeld, worden alle opdrachten aan derden verstrekt uit hoofde van de opdrachtgever. Alle daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening en verantwoording van de opdrachtgever.  De opdrachtgever vrijwaart CleverWise Consultancy voor de in- en buiten rechte optredende gevolgen van de in verband met de opdracht te verrichten werkzaamheden.

Artikel 3: Medewerking door opdrachtgever

 1. Gezien de noodzaak dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de overeenkomst, zal de opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CleverWise Consultancy staan of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting of stopzetting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en zullen de verschuldigde bedragen, de reeds gemaakte kosten en/of extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van CleverWise Consultancy in rekening worden gebracht.

Artikel 4: Levering

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Levertijden worden altijd bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.
 3. CleverWise Consultancy is ten aanzien van leveringen slechts in verzuim nadat nadien een bindende levertijd is overschreden, de opdrachtgever CleverWise Consultancy daarna alsnog een redelijke tijd tot nakoming heeft gegund en de opdrachtgever CleverWise Consultancy bij het overschrijden van deze redelijke termijn bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld.
 4. Ten aanzien van het verstrekken van adviezen kan, uit de aard der zaak, geen levertijd overeengekomen worden.

Artikel 5: Vertrouwelijke informatie

 1. Iedere partij zal alle redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Indien noodzakelijk, wordt op verzoek van de opdrachtgever door CleverWise Consultancy een geheimhoudingsverklaring getekend.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrecht

 1. CleverWise Consultancy behoudt zich het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor van al haar op schrift gestelde en/of op enig digitaal medium weggeschreven adviezen, rapporten, modellen en dergelijke. Het ter beschikking stellen aan derden, het op enigerlei vermenigvuldigen, kopiëren, opslaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, het op enigerlei vorm of wijze openbaar maken, is zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CleverWise Consultancy niet toegestaan.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. CleverWise Consultancy zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal CleverWise Consultancy de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal CleverWise Consultancy daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een wijziging van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst

 1. De overeenkomst eindigt automatisch met onmiddellijke ingang:
  1. aan het einde van de overeengekomen duur van de opdracht;
  2. door overlijden van de opdrachtnemer (de opsteller van de algemene voorwaarden);
  3. met wederzijds goedvinden;
  4. door faillietverklaring dan wel surséance van betaling van de opdrachtgever;
  5. door ontbinding van de overeenkomst als bedoeld onder artikel 3 lid 1, artikel 8 lid 2, artikel 8 lid 4, artikel 8 lid 5, artikel 8 lid 7,  artikel 10 lid 4 en artikel 13 lid 10.
 2. De opdrachtgever is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds gepresenteerde.
 3. Indien de overeenkomst geannuleerd wordt op gronden die geheel buiten de sfeer van CleverWise Consultancy liggen, is de opdrachtgever tevens gehouden tot de betaling van een redelijke schadevergoeding ter compensatie van de gederfde winst van CleverWise Consultancy, dit behoudens de gevallen waarin toepassing van dit artikel onredelijk bezwarend zou zijn.
 4. CleverWise Consultancy is bevoegd, indien daartoe redelijke gronden bestaan, de overeenkomst te annuleren. In dat geval is de opdrachtgever niet gehouden tot betaling van het reeds gepresenteerde, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is vastgelegd (bijvoorbeeld in de vorm van een vooronderzoek) dat deze werkzaamheden wel tot een betaling door de opdrachtgever leiden.
 5. Indien de opdrachtgever failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn bedrijf geheel of ten dele liquideert, de rechtsvorm van zijn onderneming wijzigt, zijn bedrijf of de aandelen van zijn onderneming verkoopt, er beslag wordt gelegd onder de opdrachtgever en/of de opdrachtgever ernstig in gebreke blijft bij de geldelijke nakoming van de overeenkomst, is CleverWise Consultancy gerechtigd de overeenkomst te annuleren waarbij de overeengekomen opdrachtsom zonder nadere ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst terstond in zijn geheel opeisbaar wordt. Dit laat onverlet het recht van schadevergoeding van CleverWise Consultancy.
 6. Overige vorderingen van CleverWise Consultancy op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen.
  1. Indien CleverWise Consultancy na het sluiten van de overeenkomst kennis gekregen heeft van omstandigheden die CleverWise Consultancy goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
  2. Indien CleverWise Consultancy de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 7. In de genoemde gevallen is CleverWise Consultancy bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van CleverWise Consultancy schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. CleverWise Consultancy garandeert de haar opgedragen activiteiten met grote zorgvuldigheid uit te voeren.
 2. CleverWise Consultancy zal in geval van ernstige voortgangsproblemen zodanige maatregelen treffen dat een zo spoedig mogelijke oplossing kan worden bereikt.
 3. De opdrachtgever garandeert CleverWise Consultancy bij de ontplooiing van de aan CleverWise Consultancy opgedragen activiteiten alle medewerking te verlenen.
 4. Opdrachten voor het plegen van bemiddeling en begeleiding bij bepaalde activiteiten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, altijd inspanningsverbintenissen. CleverWise Consultancy wordt slechts van die verplichting ontheven, indien er sprake is van grove nalatigheid of opzet van de zijde van CleverWise Consultancy.
 5. Uitdrukkelijk wordt uitgesloten de aansprakelijkheid van CleverWise Consultancy ter zake van:
  1. Schade, die direct of indirect ontstaat door het zelf interpreteren en/of onoordeelkundig gebruiken van de door CleverWise Consultancy verstrekte kennis, informatie, producten en andere handelszaken welke door CleverWise Consultancy zijn geleverd.
  2. Schade, die direct of indirect ontstaat, doordat de activiteiten van CleverWise Consultancy niet en/of niet tijdig verricht kunnen worden, tengevolge van gebeurtenissen en omstandigheden, die CleverWise Consultancy volgens de wet, rechtshandeling of de in het maatschappelijke verkeer geldende opvattingen niet toe te rekenen zijn.
  3. Schade, die opdrachtgever, zijn personeel of derden direct of indirect lijden bij het ontplooien van activiteiten door CleverWise Consultancy, tenzij deze schade het gevolg is van opzettelijk schadelijk handelen of grove schuld van CleverWise Consultancy en door haar gevolmachtigde personen, tenzij CleverWise Consultancy terzake van deze schade is verzekerd.
  4. Schade, direct of indirect ontstaan, door een gebrekkige medewerking van de opdrachtgever, nadat opdrachtgever door CleverWise Consultancy op deze gebrekkige medewerking is gewezen.
 1. Een eventuele aansprakelijkheid van CleverWise Consultancy is begrensd tot het bedrag dat CleverWise Consultancy voor de werkzaamheden in het kader van de betreffende opdracht heeft ontvangen.
 2. CleverWise Consultancy is gerechtigd een opdrachtgever die de voortgang van de opdracht ernstig belemmert, de opdracht terug te geven.
 3. CleverWise Consultancy is niet aansprakelijk voor fysieke dan wel psychische gevolgen waarvan een opdrachtgever meent dat deze voortvloeien uit de dienstverlening dan wel deelname aan een ingepland gesprek (offline of online) of een antwoord betreft op een schriftelijke of mondelinge vraag.

Artikel 10: Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop CleverWise Consultancy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor CleverWise Consultancy niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ook ziekte van de opsteller van de algemene voorwaarden wordt daaronder begrepen.
 2. Buitengewone omstandigheden zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering van vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van derden, langdurige ziekte van adviseurs van CleverWise Consultancy, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden met zich mee brengen, kunnen CleverWise Consultancy niet toegerekend worden indien zij hierdoor zou tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.
 3. CleverWise Consultancy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat CleverWise Consultancy haar verbintenissen had moeten nakomen.
 4. CleverWise Consultancy wordt tijdens overmacht ontheven van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van de opdracht, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. CleverWise Consultancy is in dergelijke gevallen gerechtigd om de overeenkomst tot uitvoering van de opdracht te annuleren of deze op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.
 5. Indien CleverWise Consultancy bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 11: Gebreken; klachtentermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan CleverWise Consultancy.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal CleverWise Consultancy de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal CleverWise Consultancy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

Artikel 12: Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW, dan wel inclusief BTW, afhankelijk van de soort opdracht.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van CleverWise Consultancy, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het bijhouden van de tijdsbesteding is de verantwoordelijkheid van CleverWise Consultancy.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 4 weken zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 5. Indien CleverWise Consultancy met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is CleverWise Consultancy niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. CleverWise Consultancy mag prijsstijgingen doorberekenen, indien CleverWise Consultancy kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen.

Artikel 13: Betaling

 1. Alle tarieven en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, zijn exclusief omzetbelasting (BTW), dan wel inclusief BTW, afhankelijk van de soort opdracht.
 2. Het afgesproken bedrag voor een gesprek (offline of online) of voor een antwoord op een schriftelijke vraag dient voorafgaand aan de gemaakte afspraak overgemaakt te zijn op bankrekening NL04 INGB 0004 7494 56.
 3. Mocht het boek ‘Dit keer lukt het’ bij de afspraak inbegrepen zijn, dan wordt deze na het gesprek (offline of online) met de opdrachtgever naar het opgegeven postadres verstuurd. Dit met het oog op een eventuele annulering van de gemaakte afspraak.
 4. Alle facturen zullen door de opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de opdrachtgever binnen 30 dagen na factuurdatum betalen.
 5. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand (een gedeelte van een maand telt voor een hele maand) verschuldigd zijn. Tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 6. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van CleverWise Consultancy en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens CleverWise Consultancy onmiddellijk opeisbaar zijn.
 7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. Ook al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. De opdrachtgever is in verzuim op het moment dat de overeengekomen betalingstermijn is verstreken en betaling niet heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever alsdan nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering door CleverWise Consultancy uit handen worden gegeven, in welk geval de opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op 15% van het totale bedrag met een minimum van 150 Euro en van eventuele gerechtelijke kosten.
 9. Indien CleverWise Consultancy aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 10. Indien de opdrachtgever ingevolge het voorgaande in verzuim is, is CleverWise Consultancy gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en worden alle bedragen die de opdrachtgever aan CleverWise Consultancy verschuldigd is, terstond, zonder nadere ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, in hun geheel opeisbaar. Dit onverminderd het recht van CleverWise Consultancy op volledige schadevergoeding.
 11. CleverWise Consultancy is gerechtigd een opdrachtgever, in geval van ernstige belemmering van de voortgang, de opdracht terug te geven. Het afgesproken bedrag is de opdrachtgever in dat geval aan CleverWise Consultancy volledig verschuldigd.
 12. Indien de opdrachtgever op eigen initiatief  besluit het gesprek (offline of online) eerder te beëindigen, dan blijft de opdrachtgever CleverWise Consultancy het afgesproken bedrag volledig verschuldigd.

Artikel 14: Annulering

 1. De opdrachtgever heeft het recht minimaal 48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak/het ingeplande gesprek kosteloos te annuleren dan wel de afspraak/het gesprek te verschuiven.
 2. In geval van annulering dan wel verschuiven van de gemaakte afspraak/het ingeplande gesprek tussen 24 en 48 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak/het ingeplande gesprek, zal 50% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht worden.
 3. In geval van annulering dan wel verschuiven van de gemaakte afspraak /het ingeplande gesprek binnen 24 uur voorafgaand aan de gemaakte afspraak/het ingeplande gesprek, zal 100% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht worden.
 4. In geval van annulering van de opdracht ‘schriftelijke vraag’, zal 100% van het afgesproken bedrag in rekening gebracht worden.

Artikel 15: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle geschillen worden bij uitsluiting beslecht door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van CleverWise Consultancy. CleverWise Consultancy heeft het recht een geschil met een buitenlandse opdrachtgever te doen beslechten door de buitenlandse bevoegde rechter. Dit alles tenzij de opdrachtgever binnen 1 maand schriftelijk verzoekt de beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter plaats te laten vinden.
 2. Op deze voorwaarden, de overeenkomsten die daaruit voortvloeien en alle rechtshandelingen van CleverWise Consultancy is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16: Wijziging en vindplaats van de algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17174223. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.